Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Paco Verpakkingen B.V.

 

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen “voorwaarden” wordt verstaan onder:

-          Paco Verpakkingen: besloten vennootschap Paco Verpakkingen, gevestigd te Amsterdam, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

-          Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Paco Verpakkingen een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Paco Verpakkingen een aanbod daartoe heeft ontvangen.

-          Product: alle door Paco Verpakkingen verhandelde en vervaardigde producten, waaronder maar niet beperkt tot papier en plastic verpakkingsmateriaal.

Artikel 2: Aanbieding en overeenkomst

1.            Bedingen die afwijken van de in deze voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg met Paco Verpakkingen tot stand zijn gekomen en door Paco Verpakkingen als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk” wordt daaronder mede begrepen een bericht verzonden per e-mail, ook indien deze vanwege de (automatische) wijze van verzending niet is ondertekend.

2.            Aan de voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de voorwaarden van Paco Verpakkingen. Bij twijfel of discussie prevaleren de voorwaarden van Paco Verpakkingen. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de voorwaarden worden schriftelijk aan de wederpartij bevestigd.

3.            De wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met Paco Verpakkingen is aangegaan, wordt ongeacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de voorwaarden op latere overeenkomsten van Paco Verpakkingen in te stemmen.

Artikel 3: Offertes

1.            Alle door Paco Verpakkingen gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld; zij kunnen onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij nog door Paco Verpakkingen worden herroepen.

2.            Indien de aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is Paco Verpakkingen niet verplicht een gedeelte van een aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de in de aanbieding genoemde prijs uit te voeren.

3.            Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes en aanbiedingen van Paco Verpakkingen geldig gedurende één maand gerekend vanaf de dag der verzending van de aanbieding of offerte of zoveel korter als in de aanbieding of offerte is aangegeven.

Artikel 4: De overeenkomst: aanvang/duur/opschorting/einde

1.            De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van Paco Verpakkingen of Paco Verpakkingen zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van de wederpartij. Het bewijs van de totstandkoming van een overeenkomst kan door partijen eveneens op een andere wijze worden bewezen.

2.            Mondelinge toezeggingen door personeelsleden van Paco Verpakkingen zijn niet bindend tenzij deze later door degene die daartoe gerechtigd is/zijn schriftelijk worden bevestigd.

3.            Indien de wederpartij een overeenkomst slechts met inachtneming van een opzegtermijn kan doen eindigen, dient deze opzegging te geschieden met inachtneming van die opzegtermijn door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

4.            Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door Paco Verpakkingen uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan Paco Verpakkingen ter kennis worden gebracht.

5.            Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt dan wel Paco Verpakkingen goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is Paco Verpakkingen gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan Paco Verpakkingen krachtens de wet of de voorwaarden toekomende rechten.

6.            De wederpartij die Paco Verpakkingen wenst aan te spreken op grond van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dient zulks kenbaar te maken door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging en Paco Verpakkingen de mogelijkheid bieden om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.

7.            Onverminderd de verder toekomende rechten en het elders in de voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kan Paco Verpakkingen, zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden:

-              Ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is;

-              De wederpartij surseance van betaling aanvraagt;

-              De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

-              Op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard;

-              De wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;

-              Op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;

-              Op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven;

-              Ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert;

-              Ingeval dat de kredietverzekeraar van Paco Verpakkingen de ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt.

Paco Verpakkingen heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming van de wederpartij, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

8.            De wederpartij is gehouden om na daartoe strekkend verzoek zekerheid te stellen tot nakoming van zijn verplichtingen

Artikel 5: Uitvoering

1.            Het is de wederpartij bekend dat Paco Verpakkingen teneinde de overeenkomst zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, gebruik maakt van derden. Paco Verpakkingen behoudt zich het recht voor om te allen tijde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.            De overeenkomst wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen Paco Verpakkingen en de wederpartij, echter de wijze waarop de overeenkomst tot uitvoering wordt gebracht, wordt bepaald door Paco Verpakkingen.

3.            Paco Verpakkingen spant zich ervoor in de overeenkomst naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

4.            Paco Verpakkingen behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst (als vermeld in de offerte of aanbieding) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te (laten) ontbinden.

5.            Afwijkingen van de overeengekomen dikte, lengte, breedte of kleur van de geleverde producten dienen te worden beoordeeld aan de hand van een doorsnee exemplaar van de geleverde producten en niet aan de hand van enkele uitzonderlijke exemplaren.

6.            Geringe kleurafwijkingen tussen twee of meerdere opdrachten of geleverde producten kunnen voorkomen. Paco Verpakkingen is hier niet aansprakelijk voor.

7.            Geringe kleurafwijkingen tussen een ontwerp of afbeelding van een product en het geleverde product kunnen voorkomen. Paco verpakkingen is hier niet aansprakelijk voor.

8.            De toelaatbare afwijking van het overeengekomen formaat (lengte en/of breedte) bedraagt voor kunststof film op rollen en voor zakken uit kunststof film 5%.

9.            De toelaatbare afwijking van enkelvoudige meting ten opzichte van de overeengekomen dikte bedraagt voor:

             Polyethene tot en met 40 mµ + of -15%;

-              Polyethene boven 40 mµ + of – 10%;

-              Papier tot en met 40gr/m2 + of -20%;

-              Papier tot en met 80 gr/m2 + of -10%;

-              Papier tot en met 120 gr/m2 + of – 8%;

-              Papier boven 120 gr/m2 + of – 6%.

10.          Meer- of minderlevering worden geacht in overeenstemming met de overeengekomen hoeveelheden en/of aantallen te zijn, indien de afwijkingen in hoeveelheid of aantallen niet meer zijn dan:

-              Tot en met 5.000 stuks/strekkende meters/kilogrammen: + of - 30%;

-              Tot en met 10.000 stuks/strekkende meters/kilogrammen: + of - 25%;

-              Tot en met 25.000 stuks/strekkende meters/kilogrammen: + of - 20%;

-              Tot en met 50.000 stuks/strekkende meters/kilogrammen: + of - 15%;

-              Meer dan  50.000 stuks/strekkende meters/kilogrammen: + of - 10%.

11.          Bij het aanbrengen op verpakking van enige code, waaronder de EAN code, aanvaardt Paco Verpakkingen geen enkele aansprakelijkheid ten behoeve van de bruikbaarheid, nog voor de gevolgen van het niet kunnen lezen of het onjuist lezen van een zodanige code door de daartoe geëigende apparatuur.

12.          De wederpartij garandeert Paco Verpakkingen dat zijgerechtigd is om alle door of namens de wederpartij aangeleverde ontwerpen, afbeeldingen en teksten te (laten) verveelvoudigen en te gebruiken en vrijwaart Paco Verpakkingen voor alle aanspraken van derden op grond van aan dezen toekomende industriële / intellectuele eigendomsrechten ter zake van deze ontwerpen, afbeeldingen en teksten.

13.          Resten (uitschot, afval) van door de wederpartij ter productie verschafte materialen of halffabricaten worden geacht door de wederpartij aan Paco Verpakkingen in eigendom te zijn overgedragen.

14.          Paco Verpakkingen behoudt zich het recht voor om de in opdracht van de wederpartij vervaardigde producten te gebruiken voor publiciteitszaken, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. De wederpartij vrijwaart Paco Verpakkingen voor alle aanspraken van derden op grond van de aan deze producten toekomende industriële/intellectuele eigendomsrechten ter zake van deze ontwerpen, afbeeldingen en teksten.

Artikel 6: Prijzen

1.            Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting alsmede exclusief heffingen.

2.            Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte of aanbieding en die van aflevering, de kostprijzen maar niet beperkt tot een verhoging ondergaan als gevolg van de kostprijzen van grondstoffen, hulpmiddelen, milieuheffingen, koerswijzigingen, de prijzen van onderdelen, welke Paco Verpakkingen van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, belastingen, rechten of retributies, vervoer e.d. een verhoging ondergaan, of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is Paco Verpakkingen gerechtigd de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.            Paco Verpakkingen heeft het recht te bedingen dat door de wederpartij – alvorens de producten worden geleverd – een voorschot wordt betaald. De hoogte hiervan wordt bepaald door Paco Verpakkingen met inachtneming van de redelijkheid.

4.            Alle door Paco Verpakkingen gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: Betaling

1.            Alle betalingen dienen te geschieden, zonder enige aftrek, korting of verrekening, te onzen kantoren of op onze bankrekening. Betalingen aan een vertegenwoordiger of aan (andere) personeelsleden zijn alleen geldig, indien een door een directeur of procuratiehouder van Paco Verpakkingen getekende kwitantie wordt afgegeven.

2.            Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.            Iedere gedeeltelijke levering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en dient door de wederpartij afzonderlijk te worden betaald.

4.            Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling aan ons een rente verschuldigd ad 1,5% per maand of de vertragingsrente als bedoeld in art. 6:119a Burgerlijk Wetboek indien deze hoger is.

5.            Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Paco Verpakkingen zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn plichten jegens Paco Verpakkingen.

6.            Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, een en ander zoals hierboven in lid 2 is vermeld, is hij in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Paco Verpakkingen het recht aan de wederpartij alle buitengerechtelijke incassokosten van de wederpartij te vorderen. Deze worden vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van €75,00 onverminderd het recht van Paco Verpakkingen de meerdere schade te vorderen.

7.            Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden afgeboekt.

8.            Indien de wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming  alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling en/of intrekking van een door de kredietverzekeraar van Paco Verpakkingen ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet, is al hetgeen Paco Verpakkingen van de wederpartij te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht de meerdere schade te vorderen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

1.            Paco Verpakkingen behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde of nog af te leveren product(en) totdat de koopprijs voor al deze product(en) geheel aan haar is voldaan. Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die Paco Verpakkingen tegen de wederpartij mocht verkrijgen.

2.            Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan deze geleverde producten in eigendom aan derden over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.            De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Paco Verpakkingen te bewaren.

4.            Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Paco Verpakkingen tekortschiet of Paco Verpakkingen goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen zal tekortschieten alsmede in gevallen als bedoeld in artikel 4 is Paco Verpakkingen gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. Hierbij verleent de wederpartij Paco Verpakkingen toestemming om de betreffende zaken in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin de betreffende zaken zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.

5.            De wederpartij is verplicht Paco Verpakkingen terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op het product waarop een eigendomsvoorbehoud van Paco Verpakkingen rust.

6.            De voor de wederpartij vervaardigde ontwerpen, matrijzen, clichés, beelddragers en litho’s, gereedschappen en dergelijke, alsmede de daarop rustende auteursrechten blijven voor zover niet anders overeengekomen eigendom van Paco Verpakkingen en is zij niet tot overdracht gehouden.

Artikel 9: Levering

1.            Alle leveringen van Paco Verpakkingen geschieden af fabriek/magazijn aan de vervoerder en/of aan het adres van de wederpartij, volgens een nader overeen te komen leveringstermijn, geldend op de datum van aanbieding c.q. overeenkomst. Indien de aflevering geschiedt aan het adres van de wederpartij mag Paco Verpakkingen het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres is medegedeeld.

2.            De kosten van vervoer zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij levering franco is overeengekomen. Vanaf het tijdstip, waarop de verkochte zaken of een gedeelte daarvan ter aflevering worden ingeladen, draagt de wederpartij het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor de wederpartij of derden mocht ontstaan.

3.            De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. De levertijd wordt verlengd met de tijd dat Paco Verpakkingen door overmacht, zoals omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden, tijdelijk niet in staat is te leveren, als gevolg van buitengewone omstandigheden, ook als die naar verkeersopvattingen voor rekening van Paco Verpakkingen komen, ook al waren deze omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de order te voorzien. Overschrijding van de termijn van levering door welke oorzaak ook zal de wederpartij, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Paco Verpakkingen, nimmer recht geven op enigerlei schadevergoeding.

4.            Behoudens grove schuld aan de zijde van Paco Verpakkingen geeft overschrijding van de leveringstermijn de wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

5.            Indien bij levering op afroep geen andere termijn is overeengekomen, geldt als maximum termijn waarbinnen dient te worden afgeroepen een termijn van drie maanden na gereed melding of zoveel korter als in de gegeven omstandigheden als redelijk moet worden beschouwd. Bij levering op afroep wordt de wederpartij geacht ermee te hebben ingestemd dat de levering heeft plaatsgehad op het voor afroep overeengekomen tijdstip. Indien feitelijke levering op dat tijdstip niet heeft plaatsgehad treedt Paco Verpakkingen vanaf dat moment als houder voor de wederpartij op. Paco Verpakkingen is in dat geval gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.

Artikel 10: Zet-, druk- en/of andere proeven

1.            De wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Paco Verpakkingen ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met een bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Paco Verpakkingen terug te zenden.

2.            Goedkeuring van de proeven door de wederpartij geldt als erkenning dat Paco Verpakkingen de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3.            Paco Verpakkingen is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken welke onopgemerkt zijn gebleven in de door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4.            Elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 11: Gebreken/Klachten

1.            De wederpartij is verplicht tot controle van het geleverde op moment van aflevering.

2.            Klachten dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de zaken door de wederpartij bij aangetekende brief met ontvangst bevestiging of per email bij Paco Verpakkingen zijn ingediend. Gebreken/klachten wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten binnen acht (8) dagen na de levering van de goederen bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per email met ontvangstbevestiging bij Paco Verpakkingen zijn ingediend. Gebreken/klachten moeten door de wederpartij nauwkeurig worden omschreven.

3.            Klachten geven de wederpartij niet het recht om betaling van het door hem verschuldigde op te schorten. Indien de klacht gegrond is, zal Paco Verpakkingen, te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde geleverde zaken, waarop de klacht betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen terug levering van de oorspronkelijke geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte zaken is Paco Verpakkingen niet gehouden.

4.            De wederpartij heeft niet het recht om te weigeren de verkochte zaken in ontvangst te nemen, of deze retour te zenden, tenzij Paco Verpakkingen hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Ingeval de wederpartij meent dat het door Paco Verpakkingen geleverde niet overeenstemt met wat zij aan de wederpartij heeft verkocht, dient hij Paco Verpakkingen onmiddellijk op de hoogste te stellen en gelegenheid te geven de geleverde zaken te bezichtigen. Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd. In alle gevallen waarin niet franco wordt geleverd, heeft de wederpartij het recht te zaken op eigen kosten voor verlading te keuren, mits hij Paco Verpakkingen tijdig van de voorgenomen keuring op de hoogte stelt.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1.            De aansprakelijkheid van Paco Verpakkingen voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verband houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat de verzekeraar uit hoofde van een door Paco Verpakkingen in dit kader afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wegens een dergelijke tekortkoming uitkeert. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering uit hoofde van deze verzekering, op grond van welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Paco Verpakkingen beperkt tot het netto factuurbedrag.

2.            Paco Verpakkingen is nimmer aansprakelijk voor (alle) indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt zijn door dan wel rechtstreeks verband houden met een gebrek aangeleverde producten.

3.            Paco Verpakkingen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar personeel dan wel door Paco Verpakkingen tijdens het leveren van producten ingeschakelde uitvoerders, leveranciers of derden, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen (de gevolgen van) overschrijding van de datum, waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd respectievelijk monsters dienen te zijn aangeleverd.

4.            Paco Verpakkingen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar leidinggevend personeel, indien deze schade althans niet het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

5.            Indien Paco Verpakkingen een order heeft uitgevoerd op basis van de door de wederpartij ter beschikking gestelde werktekeningen, diskettes, bestanden, films, clichés, drukstempels of ander drukvormen spant zij zich in om een zo goed mogelijk resultaat te bewerkstelligen Paco Verpakkingen is echter nimmer aansprakelijk voor het resultaat.

6.            Indien aan Paco Verpakkingen beeldmateriaal wordt verstrekt zonder dat deze voorzien is van een kleurenproef of chromalin spant Paco Verpakkingen zich in om een zo goed mogelijk resultaat te bewerkstelligen. Paco Verpakkingen is echter nimmer aansprakelijk voor het resultaat.

7.            Paco Verpakkingen spant zich ervoor in om overeenkomstig de overeengekomen order te leveren. Afwijkingen ter zake van overeengekomen gewichten, hoeveelheden, maten, kleuren, bedrukkingen en/of andere uitvoeringsaanduidingen, geven geen recht de levering niet te aanvaarden, tenzij de afwijking zodanig is dat deze onaanvaardbaar is.

Artikel 13: Overmacht

1.            Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Paco Verpakkingen onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Paco Verpakkingen of diens leveranciers.

2.            Indien Paco Verpakkingen haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht – zoals omschrijven in lid 1 van dit artikel - worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Paco Verpakkingen weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.

3.            Indien Paco Verpakkingen binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel Paco Verpakkingen als de wederpartij het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Paco Verpakkingen jegens de wederpartij gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.

4.            Indien Paco Verpakkingen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Paco Verpakkingen gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze

1.            Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, is toepasselijk het Nederlands recht.

2.            Deze voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de voorwaarden in een ander taal geldt de Nederlandse versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtstelsel te worden gelezen en begrepen.

3.            Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen in beginsel bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij Paco Verpakkingen om haar moverende redenen de wederpartij wenst op te roepen voor de daartoe bevoegde rechter in zijn/haar woonplaats.